วิภาวิน น้ำทิพย์. 2019. “การสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมความรู้ : ความจำเป็นของสังคมไทย”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 53 (2-special). Bangkok, Thailand:9-13. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171422.