วิวัฒนานนท์ สุวัฒน์. 2019. “การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 53 (2-special). Bangkok, Thailand:14-24. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171423.