ชุ่มวัฒนะชาคริต, and ทุ่งกาวีเปี่ยมสุข. 2019. “Citations of Srinakharinwirot University Theses in History”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63 (1), 91-108. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/193778.