โคทส์ประภัสศรี, วิภาวินน้ำทิพย์, ชูตินันท์สุนันทา, and รพีพิศาลโกวิท. 2019. “The Development of Thailand Tourism Information Services Model”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63 (1), 109-32. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/194099.