วิภาวินน้ำทิพย์. 2019. “Book Review: Scholarship As a Vocation”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63 (1), 133-34. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/195711.