พรหมวงศ์ วชิระ, และ พาลพ่าย พิมพ์ประภา. 2021. “การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 65 (2). Bangkok, Thailand:124-36. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/251628.