ปลื้มสำราญกิจ ปรีดี. 2021. “บทบรรณาธิการ”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 65 (2). Bangkok, Thailand:i. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/253366.