เพิ่มแสงสุวรรณ พลอยชนกภรณ์, เขียวเม่น กชพัช, และ เหมือนโพธิ์ สุทธิวรรณ. 2022. “การประเมินการให้บริการสารสนเทศ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา: กรณีศึกษาห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 66 (1). Bangkok, Thailand:104-18. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/255954.