ปลื้มสำราญกิจ ปรีดี. 2022. “Web Accessibility for Developers: Essential Skills for Web Developers”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 66 (1). Bangkok, Thailand:119-20. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/256743.