สิทธิสมจินต์จันทรรัตน, ธนไพศาลสุดใจ, สมปราชญ์กนกอร, and รุ่งเรืองสุรวีร์. 1. “The Strategies of University Library Management for a High Performance Organization : Case Study of Khon Kaen University Libraries.”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 58 (1), 17-28. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98309.