วีระพงษ์ โชติกา, วารีสอาด อรทัย, และ วรัญญานุไกร สมชาย. 2014. “การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลด้านสารสนเทศยุวกาชาด”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 58 (1). Bangkok, Thailand:41-54. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98312.