เลิศรัตนเคหกาลประสิทธิชัย, วิภาวินน้ำทิพย์, ศราวณะวงศ์จุฑารัตน์, and นิลวรรณาภาราชันย์. 1. “Factors Affecting the Success of Palm-Leaf Manuscript Management in Thailand.”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 60 (1), 21-32. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98326.