เลิศรัตนเคหกาล ประสิทธิชัย, วิภาวิน น้ำทิพย์, ศราวณะวงศ์ จุฑารัตน์, และ นิลวรรณาภา ราชันย์. 2016. “ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 60 (1). Bangkok, Thailand:21-32. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98326.