บุญมี สุฑารัตน์, วิภาวิน น้ำทิพย์, และ รื่นไวย์ นฤมล. 2016. “การจัดการความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของหมอชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 60 (1). Bangkok, Thailand:33-46. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98328.