สัจจานันท์ช. (2018) “Internationalization and Library and Information Science Education: Concepts and Perspectives”, TLA Bulletin (Thai Library Association), 58(2), pp. 13-26. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/145799 (Accessed: 6July2020).