ล้ำยอดมรรคผลถ. (2018) “บทบรรณาธิการ”, วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. Bangkok, Thailand, 60(2). vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146868 (ืบค้น: 7ธันวาคม2021).