สุจิตป. (2019) “เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์”, TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), pp. 31-39. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171275 (Accessed: 4July2020).