ชินสิญจน์ค., พระเทพวิสุทธิกวีพ., งามสนิทส. and รักสัตย์ส. (2019) “การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย”, TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), pp. 45-60. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171277 (Accessed: 6July2020).