โคทส์ป., วิภาวินน., ชูตินันท์ส. and รพีพิศาลโ. (2019) “The Development of Thailand Tourism Information Services Model”, TLA Bulletin (Thai Library Association), 63(1), pp. 109-132. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/194099 (Accessed: 29February2020).