[1]
ล้ำยอดมรรคผลถ., “บทบรรณาธิการ”, TLA Bulletin, ปี 61, ฉบับที่ 1, ก.ย. 2018.