[1]
ล้ำยอดมรรคผลถ., “บทบรรณาธิการ”, TLA Bulletin, ปี 60, ฉบับที่ 2, ก.ย. 2018.