[1]
สุจิตป., “เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์”, TLA Bulletin, vol. 52, no. 2, pp. 31-39, Feb. 2019.