[1]
ชินสิญจน์ค., พระเทพวิสุทธิกวีพ., งามสนิทส., and รักสัตย์ส., “การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย”, TLA Bulletin, vol. 52, no. 2, pp. 45-60, Feb. 2019.