[1]
โคทส์ป., วิภาวินน., ชูตินันท์ส., and รพีพิศาลโ., “The Development of Thailand Tourism Information Services Model”, TLA Bulletin, vol. 63, no. 1, pp. 109-132, Jun. 2019.