[1]
พรหมวงศ์ ว. และ พาลพ่าย พ., “การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, TLA Bulletin, ปี 65, ฉบับที่ 2, น. 124–136, ธ.ค. 2021.