[1]
เพิ่มแสงสุวรรณ พ., เขียวเม่น ก., และ เหมือนโพธิ์ ส., “การประเมินการให้บริการสารสนเทศ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา: กรณีศึกษาห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล”, TLA Bulletin, ปี 66, ฉบับที่ 1, น. 104–118, มิ.ย. 2022.