[1]
ปลื้มสำราญกิจ ป., “Web Accessibility for Developers: Essential Skills for Web Developers”, TLA Bulletin, ปี 66, ฉบับที่ 1, น. 119–120, มิ.ย. 2022.