[1]
วีระพงษ์ โ., วารีสอาด อ., และ วรัญญานุไกร ส., “การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลด้านสารสนเทศยุวกาชาด”, TLA Bulletin, ปี 58, ฉบับที่ 1, น. 41–54, ม.ค. 2014.