[1]
เลิศรัตนเคหกาล ป., วิภาวิน น., ศราวณะวงศ์ จ., และ นิลวรรณาภา ร., “ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย”, TLA Bulletin, ปี 60, ฉบับที่ 1, น. 21–32, ม.ค. 2016.