[1]
บุญมี ส., วิภาวิน น., และ รื่นไวย์ น., “การจัดการความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของหมอชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช”, TLA Bulletin, ปี 60, ฉบับที่ 1, น. 33–46, ม.ค. 2016.