[1]
สุเมตติกุลป. and ไชยยะส., “Technology and Learning Media in Leading Museums in Asia.”, TLA Bulletin, vol. 60, no. 1, pp. 57-80, 1.