วิภาวิน น. “การอนุรักษ์ข้อมูลในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 57, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, น. 37-52, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/134524.