ฤกษ์พินัย ป. “บทบรรณาธิการ”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 58, ฉบับที่ 2, กันยายน 2018, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/145793.