ล้ำยอดมรรคผลถ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ี 60, ฉบับที่ 2, กันยายน 2018, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146868.