วิภาวิน น. “การใช้มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลในห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศขององค์กร”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 55, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 1-20, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/159955.