สุจิตป. “เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์”. TLA Bulletin (Thai Library Association), Vol. 52, no. 2, Feb. 2019, pp. 31-39, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171275.