ชินสิญจน์ค., พระเทพวิสุทธิกวีพ., งามสนิทส., and รักสัตย์ส. “การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย”. TLA Bulletin (Thai Library Association), Vol. 52, no. 2, Feb. 2019, pp. 45-60, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171277.