วิภาวิน น. “การสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมความรู้ : ความจำเป็นของสังคมไทย”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 53, ฉบับที่ 2-special, กุมภาพันธ์ 2019, น. 9-13, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171422.