วิวัฒนานนท์ ส. “การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 53, ฉบับที่ 2-special, กุมภาพันธ์ 2019, น. 14-24, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171423.