โคทส์ป., วิภาวินน., ชูตินันท์ส., and รพีพิศาลโ. “The Development of Thailand Tourism Information Services Model”. TLA Bulletin (Thai Library Association), Vol. 63, no. 1, June 2019, pp. 109-32, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/194099.