วิภาวินน. “Book Review: Scholarship As a Vocation”. TLA Bulletin (Thai Library Association), Vol. 63, no. 1, June 2019, pp. 133-4, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/195711.