พรหมวงศ์ ว., และ พาลพ่าย พ. “การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 65, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 124-36, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/251628.