ปลื้มสำราญกิจ ป. . “บทบรรณาธิการ”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 65, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. i, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/253366.