เพิ่มแสงสุวรรณ พ., เขียวเม่น ก., และ เหมือนโพธิ์ ส. “การประเมินการให้บริการสารสนเทศ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา: กรณีศึกษาห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 66, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 104-18, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/255954.