ปลื้มสำราญกิจ ป. “Web Accessibility for Developers: Essential Skills for Web Developers”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 66, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 119-20, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/256743.