สิทธิสมจินต์จ., ธนไพศาลส., สมปราชญ์ก., and รุ่งเรืองส. “The Strategies of University Library Management for a High Performance Organization : Case Study of Khon Kaen University Libraries.”. TLA Bulletin (Thai Library Association), Vol. 58, no. 1, 1, pp. 17-28, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98309.