วีระพงษ์ โ., วารีสอาด อ., และ วรัญญานุไกร ส. “การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลด้านสารสนเทศยุวกาชาด”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 58, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, น. 41-54, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98312.