เลิศรัตนเคหกาลป., วิภาวินน., ศราวณะวงศ์จ., and นิลวรรณาภาร. “Factors Affecting the Success of Palm-Leaf Manuscript Management in Thailand.”. TLA Bulletin (Thai Library Association), Vol. 60, no. 1, 1, pp. 21-32, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98326.