เลิศรัตนเคหกาล ป., วิภาวิน น., ศราวณะวงศ์ จ., และ นิลวรรณาภา ร. “ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 60, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, น. 21-32, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98326.