บุญมี ส., วิภาวิน น., และ รื่นไวย์ น. “การจัดการความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของหมอชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปี 60, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, น. 33-46, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98328.